Skip to main content

 

Visie en Missie

 

Het AMbulant FORensisch Aanmeldingsteam Amfora is een samenwerkingsverband op intakeniveau tussen 4 organisaties in Oost-Vlaanderen die elk met hun jarenlange ervaring een antwoord willen bieden op de verschillende hulpvragen van jongeren en volwassenen die kampen met seksueel grensoverschrijdende gevoelens/gedrag. Amfora beoogt een gecentraliseerde instroomprocedure in Oost-Vlaanderen voor vermelde doelgroep. Door een nauwere samenwerking en expertisedeling tussen de ambulante gespecialiseerde voorzieningen en andere betrokken diensten, willen we voor elke cliënt het best mogelijke traject uitwerken. De kracht van het samenwerkingsverband steunt op de erkenning van én het respect voor de expertise en de eigenheid van alle deelnemers. Het bundelt de krachten van dynamische en sterke partners, waaronder :

 • De ambulante forensische werking van het CGG Eclips en het CGG De Drie Stromen : een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg biedt ambulante en preventieve ondersteuning aan mensen met ernstige psychische en medischpsychiatrische problemen en hun omgeving.

 • Het Forensisch Ambulant Begeleidingsteam van het CAW OostVlaanderen : een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk biedt laagdrempelige, integrale en krachtgerichte hulp aan de meest kwetsbaren en komt op tegen sociale uitsluiting.

 • De ambulante forensische werking van OBRA/BAKEN vzw : Obra/Baken vzw brengt handicapspecifieke ondersteuning en expertise binnen en neemt begeleidingen op van personen met een beperking die niet terecht kunnen voor therapeutische behandeling bij de reguliere diensten.

De samenwerking binnen AMFORA omvat de aanmeldings- en intakefase. Wanneer de intakefase is afgerond en er een hulpverleningstraject is voorgesteld, eindigt het samenwerkingsverband en wordt er overgegaan tot opstart van de begeleiding bij één van de partners. Elke partner binnen Amfora behoudt het recht om autonoom te beslissen om een begeleiding/behandeling al dan niet op te starten. Bij toewijzing van aanmeldingen van mensen met een verstandelijke beperking geldt het uitgangspunt ‘Regulier waar het kan, specialistisch waar het moet’. Een begeleiding bij OBRA/BAKEN vzw zal pas worden overwogen wanneer alle mogelijkheden bij de reguliere gespecialiseerde ambulante voorzieningen zijn verkend.

Wat willen we bereiken met Amfora ?

 • Dat mensen die willen praten over seksuele fantasieën of gedrag, goed worden geholpen door hulpverleners die weten waar ze mee bezig zijn.

 • Dat mensen die een vraag stellen naar begeleiding zich maar één keer moeten aanmelden.

 • Dat mensen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.

 • Dat mensen snel en eenvoudig hulp krijgen in hun eigen regio.

 • Dat we door onderling overleg en uitwisseling van kennis blijven groeien in het aanbieden van een professionele hulpverlening.

 • Dat we met andere hulpverleningsdiensten, zowel ambulant als residentieel, een nauwe samenwerking en expertisedeling uitbouwen.

 • Dat we met onze doorverwijzers op een transparante en uniforme wijze samenwerken.

 • Dat het hulpverleningsaanbod voor mensen die een begeleiding zoeken op vlak van seks en grenzen in Oost-Vlaanderen, breed kenbaar wordt gemaakt.

Wat kenmerkt het handelen van een hulpverlener van Amfora ?

 • Een geloof dat mensen kunnen groeien en leren

 • Een gerichtheid op maximale maatschappelijke integratie met focus op hervalpreventie, herstel van relaties en het verhogen van het welzijnsgevoel

 • Een open, eerlijke en betrokken houding

 • Een fundamenteel respect voor wat iemand belangrijk vindt in zijn/haar eigen leven

 • Een blijvende alertheid voor nieuwe ontwikkelingen

 • Een streven naar een goede samenwerking met diensten met respect voor het beroepsgeheim en de privacy van de hulpvrager

 • Aandachtig zijn voor een gepaste zorg aan alle betrokkenen bij sterk verontrustende situaties